وظایف

تعداد بازدید:۸۰۸

شرح وظایف

*جمع آوری و ثبت اطلاعات آموزشی ، رفاهی ، فرهنگی و .......... دانشجویان شاهد و ایثارگر

*پیگیری و ارتقاء وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان

*شناسایی زمینه‌های رشد دانشجویان و سعی در ارتقاء آنها

*هدایت دانشجویان در زمینه‌های پژوهشی و علمی و فرهنگی

*پیگیری و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب ستاد شاهد

*تکمیل فرم آمار و اطلاعات دانشجویان در هر ترم و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع

*اجرای کلیه بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از سوی اداره کل و ریاست ستاد

*اجرای طرح تقویت بنیه علمی

*اجرای طرح استاد مشاور

*برگزاری منظم جلسات با مسئولین بنیاد و دانشجویان به منظور بررسی مشکلات و مسائل مرتبط در کلیه امور رفاهی، آموزشی، فرهنگی

*همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اجرای مطلوب برنامه های مصوب ستاد شاهد

*تشویق دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر

*شناسایی دانشجویان دارای افت تحصیلی و مشروطی و توجه خاص به آنهاو پیگیری جهت ارتقا وضعیت آموزشی آنها

*اطلاع رسانی در خصوص امکانات ، تسهیلات و فرصتهای در نظر گرفته شده جهت دانشجویان شاهد وایثارگر

*کنترل سیر تحصیلی ، آموزشی و وضعیت رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و مشاوره و راهنمائی در خصوص حل مشکلات آموزشی، تغییر رشته ، نقل و انتقال و ....... بر اساس آیین نامه های مربوطه

*جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی، فرهنگی پژوهشی و حمایت از پروژه های تحقیقاتی آنان