کمیسیون موارد خاص

تعداد بازدید:۶۴۱۵

آیین نامه اجرائی کمیسیون موارد خاص دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

مصوب بیست و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 25/4/84

 

کمیسیون موارد خاص که از این پس در این آئین نامه به اختصار کمیسیون نامیده می شود در دانشگاه ها /دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تشکیل می شود ، تا با رعایت کامل مفاد این آئین نامه به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید .

ماده 1ـ تعریف موارد خاص :

موارد خاص به وضعیت دانشجویی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی که در تحصیلاتشان موثر بوده ، با مشکل مواجه گردید وحل آن با مقررات و آیین نامه های آموزشی موجود ممکن نمی باشد .

ماده 2ـ اختیارات کمیسیون :

کمیسیون مسائل آموزشی مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل ، در  حال اخراج ، اخراجی ها و دانشجویانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند را بصورت موردی بررسی می کند و در چارچوب اختیارات این آئین نامه تصمیم گیری و با رعایت اصول زیر رای خود را صادر می نماید .

* حفظ کیفیت آموزشی و کمیت محتوای کل در یک رشته تحصیلی .

* حفظ حداقل واحد درسی مقرر و میانگین کل لازم برای فراغت از تحصیل .

* حفظ حداقل میانیگین کل لازم در پایان هر یک از مراحل آموزشی دوره های دکتری عمومی (پزشکی ، داندانپزشکی و داروسازی ).

* حفظ حداقل نمره قبولی در هر درس .

* عدم تغییر مقطع تحصیلی از پائین به بالاتر .

*عدم وضع مقررات و آئین نامه های جدید و یا تغییر آنها .

تبصره 1: حداکثر زمان قابل بررسی برای رسیدگی به پرونده دانشجویان اخراجی و کسانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند یک سال بعد از اخراج می باشد . در مواردی که دانشجو بدلایلی کاملا خارج از اختیار  و اراده خود (مثل ترک تحصیل ناشی از صدور احکام قضایی ) بیش از یک سال از تحصیل بدور مانده است ، تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجو در اختیار کمیسیون خواهد بود .

تبصره 2: حداکثر تعداد دفعات مجاز شرکت در امتحانات جامع علوم پایه دوره های دکتری عمومی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ) و جامع پیش کاروزی  دوره دکتری عمومی پزشکی مطابق با آئین نامه های آموزشی مربوطه بوده و قبل تغییر نمی باشد .

ماده 3: اعطای فرصت ارفانی

اعطای فرصت ارفاتی به دانشجویانی که با رعایت آئین نامه های آموزشی دوره های کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی ) مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به دلیل مشروطی در معرض اخراج قرار گرفته اند ، بشرط آنکه میانگین کل آنها در دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته کمتر از 10 و دکتری عمومی ( پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ) کمتر

از 12 نباشد و سنوات تحصیلی لازم جهت ادامه دوره را داشته باشند .

تبصره 1: دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری تخصصی (D .PH ) شامل فرصت ارفاقی نمی باشد .

تبصره 2: شراط میانگین کل 12 برای دوره های دکتری عمومی شامل دانشجویان ورودی مهر ماه 81 به بعد است و جهت دانشجویان ورودی قبل از مهر ماه 81 ، حداقل میانگین کل 10 می باشد .

تبصره 3: دانشجونباید پس از فرصت ارفاقی در هیچ نیمسالی مشروط شود ، حتی اگر تعداد واحدها در آن نیمسال ها کمتر از حد نصاب تعیین شده توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باشد . در عین حال پرونده دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی که یک بار از فرصت ارفاتی استفاده نموده اند و لیکن سنوات تحصیلی آنها جهت ادامه دوره به پایان نرسیده است ، در صورتی که دارای شرایط خاص بشرح ذیل باشند قابل طرح مجدد در کمیسیون و اعطای حداکثر یک فرصت ارفاقی دیگر می باشد :

*دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته حداقل 120 واحد از واحدهای دوره مربوطه را با موفقیت گذرانده باشند .

* دانشجویان دوره های دکتری عمومی داروسازی و دندانپزشکی حداقل 140 واحد را با موفقیت گذرانده باشند .

* دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی حداقل 190 واحد را با موفقیت گذرانده باشند .

ماده 4ـ اعطای سنوات تحصیلی :

موافقت با اعطای سنوات تحصیلی تا یک نیمسال برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، دو نیمسال برای دانشجویان کارشناسی پیوسته ، دو نیمسال برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ، سه نیمسال برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی (D. PH ) و سه نیمسال برای دانشجویان دوره دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ) که مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات در کل دوره و یا  در یک مرحله تحصیلی از دوره دکتری عمومی با پایان رسیده و ادامه تحصیل آنها از نظر سایر مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد .

تبصره 1: اعطای سنوات تحصیلی ، علاوه بر فرصتهای پیش بینی شده در آئین نامه آموزشی دوره های مذکور می باشد .

تبصره 2 : دانشجویی که به دلیل مشروطی از فرصت ارفاقی مندرج در ماده 3 و تبصره آن استفاده نموده است تنها در صورتی می تواند از مفاد مندرج در ماده 4 بهره مند گردد که به مشکل سنوات تحصیلی برای دانش آموخته شده برخورد نماید .

تبصره 3 : در مورد های دکتری عمومی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ) که دوره آموزشی به مراحل مختلف تقسیم گردیده است،چنانچه دانشجو در مهلت مقرر جهت هر یک از مراحل دوره نتواند آن مرحله را به اتمام برساند می تواند از اعطای سنوات تحصیلی برخودار شود . درهر صورت حداکثر مدت سنوات اعطایی در کل دوره آموزشی ، نباید از سه نیمسال تحصیلی بیشتر شود .

ماده 5:

موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلایل موجه وبا ارائه مدارک مستدل ، حداکثر برای یکسال تاخیر در ثبت نام و انتخاب واحد داشته اند ، این مدت برای کلیه مقاطع یکسان در نظر گرفته شود .

تبصره 1: مدت غیبت این قبیل دانشجویان ، جزء سنوات تحصیلیشان محسوب نمی گردد .

تبصره 2 : تاخیر و عدم مراجعه برای ثبت نام ، نباید در ثبت نام اولیه باشد .

تبصره 3 : تصمیم گیری در خصوص دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی ورودی قبل از مهر ماه 1383 که کلیه واحد های آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی را گذرانده اند را گذرانیده اند ولیکن در سقف سنوات مجاز تحصیل از پایان نامه خود دفاع ننموده اند ، بر عهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه مربوطه می باشد .

ماده 6 :

موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که با رائه مدارک مستدل و تشخیص شورای پزشکی دانشگاه به بیماری حاد یا مزمن مبتلا گشته اند و یک نیمسال (حداکثر 6 ماده ) بدون احتساب در سنوات تحصیلی علاوه بر 6 ماه مرخصی زایمان مندرج در آیین نامه آموزشی ، برای بانوانی که در دوره بارداری و زایمان به بیماری مبتلا شوند .

تبصره 1 : در مواردی که دانشجو به بیماری مزمن روانی مبتلا باشد با تشخیص شورای پزشکی دانشگاه می تواند حداکثر از دو سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نماید .

تبصره 2 : دانشجویی که مبتلا به بیماری مزمن است چنانچه با رعایت مفاد این ماده و سایر مواد این آیین نامه نتواند در مدت پیش بینی شده مطابق مقررات مندرج در آیین نامه آموزشی مقطع مربوطه فارغ التحصیل گردد ویا بیماری روانی مزمن وی علاج نگردد و یا بیماری جسمی مزمن ، وی را از ادامه حضور موثر در محیط آموزشی باز دارد ، بر اساس تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و مراجع ذیربط و در صورت لزوم با رای کمیسیون موارد خاص دانشگاه حکم اخراج یا تغییر رشته وی برابر مقررات آموزشی دوره مربرطه صادر خواهد شد.

تبصره 3: در هر حال مجموع مدت عدم مراجعه (موضوع ماده 5 ) و یا مدت مرخصی ناشی از بیماری (موضوع ماده 6 ) نباید از دو سال بیشتر شود .

ماده 7 :

مواد 3 و4و5و6 و تبصره های آن بعنوان حداکثر مساعدت هر دانشگاه مقرر می گردد  .

ماده 8 :

ترکیب امضای کمیسیون موارد خاص دانشگاه به شرح ذیل است :

* رئیس دانشگاه بعنوان رئیس کمیسیون .

* معاون آموزشی دانشگاه (نایب رئیس ).

* معاون دانشجوئی ، فرهنگی دانشگاه .

* مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان دبیر کمیسیون .

* سه نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر و متعهد .

* رئیس مرکز مشاوره دانشگاه .

تبصره 1: کمیسیون می تواند عنداللزوم و به تشخیص خود از مسئولین دیگر مرتبط با پرونده دانشجو (رئیس یا معاون آموزشی دانشکده مربوط با حق رای و استاد راهنمای دانشجوبدون حق رای ) برای شرکت در جلسات دعوت نماید .

تبصره 2 : کلیه اعضاء با حکم ریاست دانشگاه و به مدت 2 سال انتخاب می شوند . انتخاب سه نفر عضو هیئت علمی به پیشنهاد شورای آموزشی دانشگاه و حکم ریاست دانشگاه خواهد بود .

تبصره 3 : برای تشکیل جلسات کمیسیون حضور دو سوم اعضاء که رئیس و یا نایب رئیس کمیسیون جزء حاضرین باشند ضروری است و رای موافق حداقل 5 نفر از کل اعضاء جهت تصویب لازم است .

تبصره 4: جلسات کمیسیون در صورت وجود تقاضا هر ماه یک بار و در صورت ضرورت بنا به در خواست رئیس یا دبیر کمیسیون بصورت فوق العاده تشکیل می شود .

تبصره 5: مصوبات کمیسیون پس از تائید رئیس یا نایب رئیس کمیسیون لازم الاجرا است .

ماده 9 : نحوه ارجاع پرونده ها به کمیسیون

* پرونده با دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی یا معاون آموزشی دانشگاه به کمیسیونه ارجاع شود .

* مواردی که پرونده پس از طرح در شورای آموزشی دانشگاه / دانشکده به کمیسیون ارجاع می شود .

ماده 10:

 با توجه به حذف کمیسیون موارد خاص مرکزی در وزارت مبتوع ، کلیه مسائل مربوط به کمیسیون موارد خاص باید در دانشگاهها حل وفصل شود . کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها مجاز به وضع آئین نامه و مقررات جدید و یا تغییر در مقررات و آئین نامه های آموزشی نبوده و صرفا ابهامات و سوالات آئین نامه ای را از کمیته تدوین و تفسیر کننده مقررات و آئین نامه های آموزشی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت متبوع استعلام خواهد نمود . محدود اختیارات کمیسیون موارد خاص محدود به این آیین نامه بوده و اقدامی خارج از چارچوب این آیین نامه مجاز نمی باشد .

ماده 11 :

کمیته نظارت برحسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی وزارت متبوع ، مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق مفاد آئین نامه های آموزشی و آئین نامه کمیسیون موارد خاص را بر عهده داشته و موارد تخلف  را جهت اخذ تصمیم مقتضی به روسای دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت مبتوع اعلام می نماید .

ماده12 :

مفاد این آئین نامه برای دانشگاه ها و دانشکده ها غیر انتقالی و وابسته به دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است .

ماده 13 :

این آیین نامه با 13 ماده و 19 تبصره در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 25/4/1384 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ جهت کلیه دانشجویان مشمول این آیین نامه صرف نظر از سال ورود به دانشگاه لازم الاجرا است و با ابلاغ آن کلیه اختیارات تقویض شده قبلی و مقررات مغایر با آن ملغی می باشد .

 

 

کلید واژه ها: کمیسیون موارد خاص