کارکنان

تعداد بازدید:۱۲۱۷

اداره امور شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی شاهرود  با نظارت مستقیم ریاست دانشگاه، درجهت اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت می نماید، از جمله:
الف) مطالعه و بررسی طرح ها ، برنامه ها،عملکردهای واحدها و اعتبارات ویژه امور ایثارگران
ب) پیگیری و اجرای مصوبات و تصمیمات کشوری در رابطه با امور ایثارگران
پ)بررسی قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به مراجع قانون گذار با هدف رفع موانع و نارسایی های موجود وتطبیق مقررات استخدامی خاص سازمان با قوانین مذکور 
ت)رسیدگی و کمک به حل و فصل مسائل و مشکلات ایثارگران دانشگاه با توجه  به قوانین موجود و وظایف واحدهای ذیربط
ث)پیگیری کلیه ارجاعات ، در چارچوب قوانین و مقررات جمع آوری و دسته بندی مسائل و مشکلات مربوط به ایثارگران دانشگاه
ج)مطالعه، بررسی و گزارش عملکرد مدیران واحدهای تابعه در خصوص اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت
چ)پیگیری اجرای آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی و ایجاد وحدت رویه درمورد امور ایثارگران
ح) برنامه ریزی و زمینه سازی برای اجرای مصوبات، آیین نامه ها و دستور العمل های ابلاغ شده از سوی شورای طرح و برنامه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
خ) تنظیم و تدوین برنامه های مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.
 د)همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجرای مطلوب برنامه های مصوب و در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز حسب مورد.

 

وظایف و اهداف امور ایثارگران :

- سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در امور ایثارگران
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مصوب در امور ایثارگران و ارائه پیشنهاد های اصلاحی
- بررسی نمودار سازمانی تشکیلات رسمی راجع به ایثارگران
- بررسی و پیشنهاد تخصیص بودجه مورد نیاز حوزه امور شاهد و ایثارگران