مرکز خدمات جامع سلامت محمد آباد

مرکز خدمات جامع سلامت محمد آباد

مرکز خدمات جامع سلامت محمد آباد

جمعیت تحت پوشش در سال 99 -3194 نفر

فاصله تا شهرستان میامی 15 کیلومتر

5 خانه بهداشت

محمدآباد

ارمیان

قدس

کلاته اسد

جودانه