مرکز خدمات جامع سلامت نردین

مرکز خدمات جامع سلامت نردین

مرکز خدمات جامع سلامت نردین

جمعیت تحت پوشش در سال 99 -7141 نفر

فاصله تا شهرستان میامی 110 کیلومتر

4 خانه بهداشت

نردین

تلوبین

گلستان

حق الخواجه