مرکز خدمات جامع سلامت عباس آباد

مرکز خدمات جامع سلامت عباس آباد

مرکز خدمات جامع سلامت عباس آباد

جمعیت تحت پوشش 949 نفر

فاصله تا شهرستان میامی 70 کیلومتر