مدیر شبکه

 

 

دکتر علیزاده کاسب

ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی

 

02332624602  داخــلــی 225