امور مالی

سرپرست واحد: مجیدنادی  مقدم پور

 

شرح وظایف

1-رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
2-انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه  تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر
3-تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی و گزارشهای مالی و بودجه تفصیلی
4-رسیدگی و اظهار نظرو اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی 
5-بررسی لازم در مورد حسابهای تنظیم شده و اصلاح موارد مورد نیاز برحسب مقررات 
6-انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداختها و ارائه گزراش به مسئولین ذیربط
7-همکاری در تعیین و تنظیم بودجه واحد بر اساس خط مشی تعیین شده و نیازهای واحد
8-کنترل صورت مغایرت بانکی و حسابهای مرتبط و رفع اختلاف بین آنها
9-نظارت برامور مربوط به اموال، دفاتر اموال بر حسب واحدمورد نظرونحوه استفاده از دارائیهای واحد 
10-نظارت دقیق بر درآمدها و رسیدگی اسناد مربوط به واریز وجوه دریافتی به حساب بانکی