مرکز خدمات جامع سلامت بکران

مرکز خدمات جامع سلامت بکران

مرکز خدمات جامع سلامت بکران

جمعیت تحت پوشش در سال 99-4792 نفر

دارای 6 خانه بهداشت

بکران

کردآباد

ری آباد

هونستان

مهدی آباد

کوهان