حراست

سرپرست واحد:  مهدی کیقبادی

شرح وظایف:

۱.      حفاظت و صیانت از کارکنان در برابر آسیب ها و تهدیدات احتمالی
۲.      اطلاع رسانی به موقع از وضعیت سیستم به مراجع ذی صلاح
۳.      حفاظت از اماکن، تأسیسات و تجهیزات
۴.      حفاظت از اسناد
۵.      حفاظت 
IT
۶.      انجام مأموریت های محوله از سوی مرجع ذیصلا
ح