مرکز خدمات جامع سلامت فرومد

دارای 3 خانه بهداشت 

فیروزآباد

کلاته سادات

استربند