مرکز خدمات جامع سلامت حسین آباد

مرکز خدمات جامع سلامت حسین آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی حسین آّباد کالپوش

جمعیت تحت پوشش در سال 99 - 6865 نفر

فاصله تا شهرستان میامی 120 کیلومتر