اولین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال ۱۳۹۹

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ در ساعت ۱۲ با حضور ۵ نفر از اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید. مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:

  1. طرح پژوهشی آقای دکتر کامران پورمند با عنوان « بررسی ارتباط بین متغیرهای  دموگرافیک و بالینی بیماران بستری شده در بخش آنژیوگرافی با عوارض آنژیوگرافی در سال ۱۳۹۸» پس از انجام اصلاحات بدون طرح مجدد در شورا تصویب شد.
  2. طرح پژوهشی خانم دکتر مریم حاج میرقاسمی با عنوان « بررسی ارتباط بین  پاسخ به درمان استروئیدی با  وضعیت ائوزینوفیل در بیماران COPD بستری در بیمارستان امام حسین (ع)» پس از طرح در شورا بدون اصلاحات تصویب شد.
  3. طرح پژوهشی آقای سلمان دلیری با عنوان « بررسی ارتباط پیامد های نامطلوب بالینی بارداری با خونریزی واژینال در سه ماهه اول بارداری: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز  » پس از طرح در شورا بدون اصلاحات تصویب شد.
  4. طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده ناظمی با عنوان « بررسی رابطه بین سطح سرمی ویتامین دی و رتینوپاتی دیابتی» پس از طرح در شورا بدون اصلاحات تصویب شد.