پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال ۱۳۹۹

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ در ساعت ۱۲ با حضور ۶ نفر از اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید. مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:

  1. طرح پژوهشی آقای دکتر حسین شیبانی با عنوان « بررسی نتیجه آنژیوگرافی بیماران با سندروم حاد کرونری بستری شده در بیمارستان امام حسین شاهرود با درنظر گرفتن وضعیت پروفایل لیپید آنها » پس از انجام اصلاحات بدون طرح مجدد در شورا تصویب شد.
  2. طرح پژوهشی آقای دکتر حسین شیبانی با عنوان « بررسی ارتباط وضعیت تغذیه با سیر و سرانجام بیماری در سالمندان مبتلا به کووید۱۹» پس از انجام اصلاحات بدون طرح مجدد در شورا تصویب شد.
  3. طرح پژوهشی آقای دکتر حسین شیبانی با عنوان « بررسی اثر ابتلا به کووید-۱۹ بر سیر وپیامد سندرم های حاد کرونری» پس از طرح در شورا بدون اصلاحات تصویب شد.
  4. طرح پژوهشی خانم پیراسته نوروزی با عنوان « بررسی اثر مصرف داروهای پروبیوتیک بر سطح سرمی پروفایل لیپیدی، استرس اکسیداتیو و عملکرد انسولینی در بیماران دیالیزی شهرستان شاهرود» پس از انجام اصلاحات بدون طرح مجدد در شورا تصویب شد.