چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال ۱۳۹۹

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ در ساعت ۱۲ با حضور ۵ نفر از اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید. مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:

  1. طرح پژوهشی آقای دکتر امیر نویانی با عنوان « روش های انتخابی مردم ایران برای دریافت اخبار کرونا ویروس در بین شبکه های اجتماعی » پس از انجام اصلاحات با طرح مجدد در شورا تصویب شد.
  2. طرح پژوهشی خانم منصوره فاتح با عنوان « بررسی روند بروز و پراکندگی جغرافیایی حیوان گزیدگی با استفاده از نرم‌افزار  Arc GIS در شهرستان شاهرود در طی سال-های ۱۳۹۸-۱۳۸۸ » پس از انجام اصلاحات بدون طرح مجدد در شورا تصویب شد.