هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال ۱۳۹۹

این جلسه در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ در ساعت ۱۲ با حضور ۴ نفر از اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید. مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:

  1. طرح پژوهشی خانم سپیده مهدوی با عنوان « گزارش یک مورد سندرم تریپل آ» پس از طرح در شورا بدون اصلاحات تصویب شد.