مطالب مرتبط با کلید واژه

موارد خاص


کمیسیون موارد خاص

آیین نامه اجرائی کمیسیون موارد خاص دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب بیست و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 25/4/84   کمیسیون موارد خاص که از این پس در این آئین نامه به اختصار ...