امور اداری

تعداد بازدید:۱۸۵۷

 

کارگزین: - ملیحه حسنی

مدیرحسابداری:  مجید نادی مقدم پور

امین اموال:  رضا متحدی

کارپرداز:  مهدی عسگری

حقوق م مزایا: رستم گلمحمدی

حسابدار: مرتضی نوروزی ،سید حسن حسینی میقان