امور اداری

 

کارگزین: - ملیحه صداقت

مدیرحسابداری:  مجید نادی مقدم پور

امین اموال:  رضا متحدی

کارپرداز:  مهدی عسگری

حقوق و مزایا: رستم گلمحمدی

حسابدار: مرتضی نوروزی ،سید حسن حسینی میقان