اخبار

آزمون کارگاه مقاله نویسی

آزمون کارگاه مقاله نویسی

افرادی که اسم آنها در لیست بالا قرار دارد نیاز به شرکت در آزمون نداشته و گواهی برای آنها صادر خواهد شد. شرکت در آزمون برای سایر عزیزان جهت ثبت نام در دوره پیشرفته الزامی است.

ادامه مطلب