فرم نظرسنجی از دانش اموختگان

دانش آموخته گرامی

با توجه به حضور چند ساله شما در دانشکده پیراپزشکی، ارزیابی شما از عملکرد حوزه های مختلف آن می تواند تصویری واقعی از توانمندی ها و کاستی های گروه آموزشی و دانشکده در ابعاد مختلف ارائه نماید. به همین منظور، پرسشنامه ای تهیه شده است تا دیدگاه های شما جمع آوری شده و از نتایج آن در بهبود کیفیت آموزش و پژوهش دانشکده استفاده شود. خواهشمند است با توجه به محرمانه بودن پاسخ ها و عدم درج نام لطفا بصورت صادقانه به سوالات ذیل پاسخ دهید . پیشاپیش از همکاری شما، صمیمانه سپاسگزاریم.

نظرسنجی از دانش آموختگان دانشکده پیراپزشکی
 • نام و نام خانوادگی*
  0
 • کد ملی*
  1
 • آدرس محل سکونت*
  2
 • شماره تماس*
  3
 • پست الکترونیکی*
  4
 • شماره دانشجویی*
  5
 • رشته تحصیلی*
  6
 • مقطع تحصیلی*
  7
 • سال ورودی*
  8
 • سال فراغت از تحصیل*
  9
 • معدل کل*
  10
 • 11
 • سن*
  12
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  13
 • شغل*در صورت ادامه تحصیل رشته و مقطع را بنویسید
  14
 • نوع سازمان محل خدمت*
  دولتی
  خصوصی
  سایر
  15
 • میزان مرتبط بودن رشته تحصیلي شما با شغل فعلي*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  16
 • میزان ارزیابی و رضایت شما از توانمندی‌ها و مهارت‌های کسب شده خود در طول دوره آموزشی*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  17
 • میزان تناسب برنامه آموزشی رشته مربوطه با نیازهای شغلی و حرفه ای شما*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  18
 • میزان ارزیابی و رضایت شما از وضعیت علمی گروه آموزشی و دانشکده در حیطه‌های مختلف*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  19
 • میزان حمایت گروه و دانشکده از فعالیت های کارآفرینی فراگیران و دانش آموختگان*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  20
 • میزان حمایت گروه و پیگیری وضعیت اشتغال شما پس از دانش آموختگی*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  21
 • ميزان تمايل شما به ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر در رشته تحصیلی مربوطه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  22
 • ميزان تمايل شما به انتخاب مجدد اين رشته در صورت امکان بازگشت به گذشته*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  23
 • با توجه به شناخت مهارت های شغلی لازم، چه پیشنهاداتی جهت بهبود سرفصل دروس این رشته دارید؟*
  24
 • به نظر شما برگزاری چه کارگاه هایی در دوره دانشجویی می تواند در توانمند سازی و آمادگی لازم جهت ورود به بازار کار مناسب باشد؟*
  25
 • با توجه به بازار کار، آموزش چه مهارت‌هایی به دانشجویان این رشته ضرورت دارد؟*
  26
 • اکنون که وارد محیط کار شده‌اید آیا پیشنهادی جهت ارتقای مهارت های شغلی دانشجویان این رشته دارید؟*
  27
 • مهم ترین نقاط ضعف و قوت گروه آموزشی مربوطه در دوران تحصیل شما چه بود؟*
  28