کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۶۶۰۹
کمیته های تحقیقات دانشجویی با یک اساسنامه مشترک و با دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تدریج از سال ۱۳۷۰ در دانشگاههای علوم پزشکی شروع به شکل گیری کردند، بطوریکه در سال ۱۳۷۵ هسته اولیه­ ی کمیته تحقیقات دانشجویی در اکثر دانشگاههای علوم پزشکی شکل گرفته شد. در همین راستا کمیته تحقیقات دانشجویی با هدف ترویج و ارتقای فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان آغاز به کار کرد.
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی از واحدهای وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه است که در راستای ساماندهی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، فعالیت های خود را در شاخه های مختلف و در جهت رسیدن به اهداف زیر متمرکز کرده است:
  • ترویج فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشکده
  • ارتقای دانش و نگرش و عملکرد دانشجویان در امر پژوهش
  • فراهم سازی زمینه حضور دانشجویان در مجامع علمی پژوهشی
  • بهینه سازی کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی دانشجویان
  • توانمندسازی دانشجویان از طریق تشکیل کارگاههای اموزشی و برگزاری تورهای تحقیقاتی
  • فراهم نمودن زمینه ای مناسب جهت حضور دانشجویان به ععنوان مجری یا همکار اصلی در طرح پژوهشی
  • کمک به انتشار نتایج تحقیقات دانشجویی در سطح ملی و بین المللی

آخرین ویرایش۰۸ شهریور ۱۴۰۰