مسئول اساتید مشاور

تعداد بازدید:۱۷۹۹

جناب آقای دکتر رضا مسکنی

دکتری تخصصی (PhD) فیزیک پزشکیReza Maskani

استادیار، عضوهیئت علمی و مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پست الکترونیکی:maskany@gmail.com 

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۵

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

 

شرح وظایف:

1- پیشنهاد انتصاب استاد مشاوربه اداره آموزش و معاونت آموزشی از بین اعضای واجد شرایط.

2- نظارت بر نحوه فعالیت استادان مشاور تحصیلی.

3- تقسیم دانشجویان بین استادان مشاور قبل از انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی .

4- تحویل گرفتن برنامه حضور استادان مشاور در هر نیمسال تحصیلی و اطلاع رسانی آن به اداره آموزش.

5- جمع بندی فرم گزارش عملکرد تکمیل شده توسط استادان مشاور و ارسال به معاونت آموزشی.

6- جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد استادان مشاور که توسط دانشجویان انجام شده است و ارسال آن به معاونت آموزشی .

7- نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی استادان مشاور

8- برنامه ریزی جلسات ماهانه با استادان مشاور و معاونت آموزشی

9- اطلاع رسانی کلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به اساتید مشاور

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۹