سرپرست معاونت آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۸۶۰۹

رضا مسکنیReza Maskani

دکتری تخصصی (PhD) فیزیک پزشکی

استادیار

پست الکترونیکی:maskany@gmail.com 

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۵

CV و برنامه هفتگی

 

شرح وظایف معاونت آموزشی

1- اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

2- برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

3- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

4-  تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

5- نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی

6- رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی

7- ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

8- نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه

9- ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

10- نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

11- تشکیل منظم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

12- ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

13- ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط

14- شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۴۰۰