اهداف و شرح وظایف

تعداد بازدید:۷۵۰

اهداف و شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

تعریف :

 دفتر توسعه آموزش ( Educational Development Office: EDO )   به عنوان مغز متفکر دانشکده، مسئولیت   ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC   ، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.

هدف کلی :

 توسعه و ارتقاء کیفی آموزش دردانشکده پیراپزشکی

 اهداف اختصاصی :

1- بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی

2- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی

3- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن

4- هدایت ، سازماندهی و حمایت  برامر پژوهش درحوزه آموزش

5- جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند

6- هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای تئوری و عملی

7- تقویت برنامه های آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه

شرح وظائف دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پیراپزشکی

برنامه ریزی آموزشی :

1- پیگیری تدوین برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده

2-  نیازسنجی آموزشی و تجزیه و تحلیل مشکلات آموزشی در سطح دانشکده در موارد ارجاع شده توسط معاونت آموزشی دانشکده

3- همکاری در تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک آموزشی دانشگاه

4-همکاری با گروههای آموزشی در زمینه بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی

5-مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای شیوه های نوین آموزشی

6-نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan

7- مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان

8- مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها

9- همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی

10- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس Skill Lab

11- پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه

12- برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی

ارزشیابی :

1- انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید

2- نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء

3- هدایت ، نظارت و انجام نظر سنجی ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی بر اساس آیتم های مختلف ( از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجی )      

4- ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا

5- کمک کارشناسی به گروههای آموزشی جهت تعیین شاخصها و استاندارد های آموزشی و آماده سازی آنها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی ( ارزیابی درونی)

6-  همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری EDC

7- ارسال نتایج کلی ارزشیابی اعضاء هیأت علمی به EDC بر اساس آیتم های آموزشی

8- ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده و EDC

پژوهش در آموزش :

1- همکاری با EDC در اجرای پروژه های مشترک دانشگاهی

2- ارائه مشاوره در زمیه اجرای پایان نامه ها و طرحهای پژوهش در آموزش

3- تشویق و هدایت اعضای هیأت علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح ها و پایان نامه های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی

آموزش و توانمند سازی اساتید :

1- تعیین برنامه های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی

2- همکاری با EDC در طراحی و برگزاری جلسات و کارگاه ها، برنامه های کوتاه مدت آموزشی اعضاء هیأت علمی

3- ارائه مشاوره و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید الاستخدام

4- تشویق اعضاء هیات علمی و هماهنگی جهت شرکت درکارگاههای آموزش وهمکاری با دفتر توسعه آموزش EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزشی 

5- همکاری با EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزشی 

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰