کمیته ارزشیابی آموزشی

تعداد بازدید:۳۱۹۹

معرفی ، شرح وظایف

 هدف یا رسالت اصلی این کمیته کمک به بهبود و ارتقای نظام آموزشی از طریق ارزشیابی نظام دار تمام عناصر این نظام اعم از اساتید، برنامه ها، فراگیران و... می باشد .

وظایف کمیته ی ارزشیابی آموزشی در دفاتر توسعه ی آموزش به شرح زیر می باشد:

  1. آماده سازی اساتید در بکارگیری روش های نوین ارزیابی دانشجویان و ارائه بازخورد به دانشجویان
  2. تجزیه و تحلیل آزمون های برگزار شده و ارائه بازخورد به اساتید
  3. اجرای ارزشیابی های دوره ای از اساتید بر مبنای نظرات دانشجویان، همتایان، مدیران و افراد مافوق
  4. اجرای ارزیابی های درونی
  5. همکاری با دست اندرکاران ارزشیابی های بیرونی
  6. استفاده از نتایج ارزشیابی های اساتید با هدف کاربرد در فرایند ارتقاء و ترفیع همکاران هیات علمی
  7. ارزشیابی های دوره ای برنامه های درسی
آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰