مسئول دفتر دانشکده

تعداد بازدید:۱۸۶۱

لیلا حیدری

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 02332395054 داخلی 658

 

شرح وظایف مسئول دفتر دانشکده

1. دریافت دستورات رئیس دانشکده و انجام آنها در زمان مربوطه

2. تنظیم وقت ملاقات ارباب رجوع با رئیس دانشکده در صورتی که به دفتر مربوط شود و هدایت به واحدهای مربوطه

3. انجام ارتباط تلفنی رئیس دانشکده با واحدهای داخلی دانشگاه و همچنین افراد خارج از سیستم

4. تنظیم وقت جلسات مربوط به دانشکده و همچنین تنظیم صورتجلسه های مربوطه

5. تهیه دعوت نامه های مربوط به جلسات و همچنین اطلاع دادن تلفنی به اعضاء در صورت نبودن وقت کافی  تهیه تمام نامه های اداری دفتر دانشکده

6. ارسال نامه های مربوط به ترفیع سالیانه اساتید دانشکده و پیگیری و جمع بندی و تنظیم صورتجلسه و نامه نهایی به معاونت آموزشی و همچنین امور مربوط به ارتقاء مرتبه اساتید

7. ارسال نامه های مربوط به شروع ترم اعم از نامه سرویس خوابگاه - تغذیه - نامه هماهنگی با مراکز کارورزی و ارسال برنامه کارآموزی و کارورزی به مراکز (بیمارستانها و معاونت بهداشتی و...)

8. انجام بایگانی صورتجلسه های دانشکده و همچنین صورتجلسات و آیین نامه های واصله از آموزش کل

9. نوشتن درخواست خرید و درخواست تحویل از انبار و پیگیری های مربوطه

10. همکاری در برگزاری آزمون های اصول و مهارتها و صلاحیت بالینی و فینال و ابلاغهای مربوطه و اطلاع ارسانی تلفنی و انجام امور مربوط به تجهیزات پراتیک و نامه های مربوط به آزمون اعم از نامه خدمات، درخواست خرید پذیرایی، هماهنگی با واحد عمومی و تحویل ظروف یکبار مصرف و در صورت لزوم نامه تحویل بلاکر از حراست و نامه هماهنگی همکار انتظامات

11. تهیه پیش نویس قرارداد و انجام امور حق التدریس اساتید

12. نظارت بر عملکرد نیروی خدماتی جهت امور محوله

13. سایر امور محوله از طرف مافوق

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۴۰۰