پرسشنامه سنجش رضایت فراگیران

دانشجوی گرامی

این پرسشنامه برای دریافت نظرات شما در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی، تهیه شده است. با توجه به محرمانه بودن پاسخ ها و عدم درج نام، لطفا به صورت صادقانه به سوالات ذیل پاسخ دهید. قطعاً نظرات شما تاثیر مثبتی در شناسایی نقاط قوت و ضعف فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده دارد.

عنوان فرم
 • 0
 • رشته تحصیلی*
  1
 • مقطع تحصیلی*
  2
 • سال ورودی*
  3
 • سن*
  4
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  5
 • وضعیت اقلیمی*
  بومی
  غیربومی
  6
 • میزان آشنایی شما با سرفصل دروس رشته آموزشی مربوطه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  7
 • میزان انطباق سرفصل دروس و مطالب تدریس شده*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  8
 • میزان رضایت شما از کیفیت آموزشی دروس ارائه شده توسط گروه آموزشی مربوطه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  9
 • میزان رضایت شما از طرح دروس ارائه شده توسط اساتید گروه آموزشی مربوطه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  10
 • میزان مطابقت محتوای دروس ارائه شده با طرح دروس*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  11
 • میزان اعمال نظرات شما در خصوص اصلاح سرفصل ها و طرح درس ها*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  12
 • میزان استفاده اساتید از روش های نوین تدریس*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  13
 • میزان رضایت شما از برگزاری کلاس های مجازی*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  14
 • میزان رضایت شما از نحوه و ميزان ارتباط علمی و مشاوره ای با اعضای هیات علمی گروه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  15
 • میزان مشارکت شما در فعالیت های آموزشی گروه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  16
 • میزان مشارکت شما در فعالیت های پژوهشی گروه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  17
 • میزان دسترسی شما به مقررات و ضوابط آموزشی گروه و دانشکده*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  18
 • میزان پیگیری درخواست های شما توسط گروه مربوطه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  19
 • میزان رضایت شما از منابع موجود در کتابخانه و دسترسی به کتاب های مرجع رشته آموزشی مربوطه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  20
 • میزان رضایت شما از به روز بودن منابع کتابخانه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  21
 • میزان رضایت شما از فضاهای آموزشی گروه (کلاس درس، آزمایشگاه، سالن مطالعه، سالن کنفرانس و...)*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  22
 • میزان رضایت شما از برگزاری کارگاه های توانمندسازی و دوره های کارآفرینی*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  23
 • میزان علاقه شما به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  24
 • میزان رضایت کلی شما از عملکرد گروه آموزشی مربوطه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  25
 • پیشنهادات و نظرات شما در خصوص بهبود کیفیت تدریس و اثربخشی دوره های آموزشی*
  26