کادر علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی

تعداد بازدید:۴۰۶۱

جناب آقای دکتر رضا مسکنیReza Maskani

دکتری تخصصی (PhD) فیزیک پزشکی

استادیار، عضوهیئت علمی دانشکده پیراپزشکی و مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پست الکترونیکی: maskany@gmail.com 

تلفن:   ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۵

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

 


 

جناب آقای دکتر هادی کیوان

دکتری تخصصی (PhD) فیزیک پزشکی

استادیار، عضوهیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

پست الکترونیکی: hkeivan@shmu.ac.ir 

تلفن:   ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵3

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)


 

 

جناب آقای دکتر حیدر تولی

دکتری تخصصی (PhD) علوم تشریح

استادیار، عضوهیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

پست الکترونیکی: toolee.hedi@gmail.com 

تلفن:   ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵3

برنامه هفتگی و رزومه (CV)

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر گلشن محمودی

دکتری تخصصی (PhD) فیزیک پزشکی

پست الکترونیکی:  golshan.mahmoudi@yahoo.com

تلفن:  ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵4   داخلی  653

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

 

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۰