طرح دروس و راهنمای یادگیری گروه های آموزشی

تعداد بازدید:۱۷۱۳

طرح درس، سندی است که اجزای مختلف فرایند آموزشی برای مشارکـت دانشجو به منظـور دستیابـی به اهداف یـک ترم تحصیلـی را ترسیم می‌کند. طرح درس ساختاری سازمان‌یافته برای تدریس و نقشه‌ای کلی برای هدایت فعالیت‌های آموزشی است و در آن مفاهیـم، اهـداف، فرصت‌های آموزشی و روش‌هـای ارزیابـی یک درسِ مشخـص، بیـان می‌شود.

در یـک طرح درس مجموعه فعالیت‌هـایی که اساتیـد از پیش برای رسیدن به یک یا چند هـدف آموزشی ویژه تـدارک می‌بیند، پیش‌بینی و تنظیم شده است و استاد با کمک طرح درس می‌تواند فعالیت‌های ضروری آموزشی را به ترتیب و در مراحل و زمان‌های مشخص و به شیوه‌ای منطقی پیش ببـرد.

 

طرح دروس و راهنمای یادگیری گروه علوم آزمایشگاهی

طرح دروس و راهنمای یادگیری گروه تکنولوژی پرتوشناسی

طرح دروس و راهنمای یادگیری گروه فناوری اطلاعات سلامت

طرح دروس و راهنمای یادگیری گروه تکنولوژی اتاق عمل

طرح دروس و راهنمای یادگیری گروه هوشبری

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۴۰۱