کمیته برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۴۱۷۶

کمیته برنامه ریزی درسی :

هدف اصلی این کمیته به بهبود و ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های دانشکده پیراپزشکی می باشد .
شرح وظایف :
1- نظارت بر اجرای برنامه های درسی و ارزشیابی
2- نظارت بر تدوین برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده
3- ترغیب و هدایت گروههای آموزشی در تدوین Log book
4- نیاز سنجی آموزشی دانشجویان و انجام مداخلات آموزشی بر اساس اولویت های تعیین شده
5- همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه های استراتژیک آموزشی دانشگاه
آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰