اخبار

دوره عملی آموزشی کارگاه احیاءجهت پزشکان ،ماماها وگروه محترم پرستاری  شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی با هدف توانمندسازی،ارتقاء سطح دانش و عملکرد عملی آنها برگزار گردید.
برگزاری دوره عملی آموزشی کارگاه احیاء

دوره عملی آموزشی کارگاه احیاءجهت پزشکان ،ماماها وگروه محترم پرستاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی با هدف توانمندسازی،ارتقاء سطح دانش و عملکرد عملی آنها برگزار گردید.

دوره عملی آموزشی کارگاه احیاءجهت پزشکان ،ماماها وگروه محترم پرستاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی با هدف توانمندسازی،ارتقاء سطح دانش و عملکرد عملی آنها توسط مدرسین محترم آقایان عرب اسدی ،اسدی وصادقی برگزار گردید.

ادامه مطلب