سرپرست آزمایشگاه

تعداد بازدید:۳۸۰۸

دکتر نغمه احمدیان کیا


دکتری تخصصی (Ph.D) علوم تشریح
دانشیار  عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
پست الکترونیکی:          Ahmadiankia@gmail.com 
تلفن:              ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۵۱۶

 

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۳۹۹