کارشناس مسئول آزمایشگاه

تعداد بازدید:۴۷۹۴

پیراسته نوروزی


کارشناس ارشد زیست شناسی تکوین
کارشناس مسئول

تلفن:              ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۵۱۶

 

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۳۹۹