اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه علوم آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۳۷۶

دبیر انجمن:

حسین عرب

اعضای اصلی انجمن:

مسئول امور فرهنگی و روابط عمومی: مریم قاسمی

مسئول امور آموزشی و پژوهشی: حسین عزیززادگان، فاطمه فغانی، مهسا شریفی

مسئول امور همایش، سمینار و وبینار: مائده ناظری

مسئول امور اداری و مالی: بهار محمدی

مشاور علمی انجمن:

سرکار خانم دکتر زهرا یوسفی

 

 

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۴۰۱