اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه تکنولوژی پرتوشناسی

تعداد بازدید:۲۶۸

دبیر انجمن:

امیرمحمد صادقی 

 

اعضای اصلی انجمن: 

امیرحسین اردبیلی

محمدمهدی اشرف

سارا خسروی

مهسا صادقی

علی قره جانلو

محمدسهند خلیلی


اعضای علی البدل: 

امیرحسین آقازاده

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۴۰۱