کادر علمی گروه تکنولوژی اتاق عمل

تعداد بازدید:۴۱۵۳

جناب آقای دکتر حسین باقری8adn0l9yip9mpl.jpg

دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

استادیار، عضوهیئت علمی دانشکده پرستاری

پست الکترونیکی: bagheri@shmu.ac.ir 

تلفن:   ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

 

 

سرکار خانم سمیه رضایی

کارشناسی ارشد پرستاری

مربی، عضوهیئت علمی دانشکده پرستاری

پست الکترونیکی: s.rezaie@shmu.ac.ir

تلفن:   ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

 

 

جناب آقای علی عباسی

کارشناسی ارشد پرستاری

مربی، عضوهیئت علمی دانشکده پرستاری

پست الکترونیک: abbasi_msn@yahoo.com

تلفن:   ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

 

سر کار خانم زهرا سلمانی 

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

مربی، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰