کارشناسان آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۵۹۸۷

زهرا کمیاب

کارشناس بررسی اسناد و مدارک دانشگاه

 کارشناس ارشد تاریخ

پست الکترونیکی: kamyab@shmu.ac.ir

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  599

 

زهرا رضوانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  406

 

شرح وظایف:

1- ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدید الورود به صورت دستی و الکترونیکی

2- بررسی و گزارش گیری از وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی، محروم از تحصیل، عدم مراجعه، منصرف از تحصیل و ...

3- بررسی درخواست های دانشجویان متقاضی مهمانی ، انتقالی و تغییر رشته

4- بررسی، گزارش و ارسال پرونده های تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل

5- نظارت و اقدام بر امرمعادل سازی واحدهای گذرانده شده دانشجویان درمقاطع تحصیلی قبلی

6- بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویانی که به هردلیل مدیریت امور آموزشی خواستار آن گردیده است

7- بررسی، تدارک ودرخواست معافیت تحصیلی دانشجویان

8- انجام امورمربوط به آموزش درزمینه کارورزی وگردش علمی دانشجویان

9- انجام امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

10- جوابگویی وراهنمایی ومشاوره به دانشجویان با مراجعه حضوری وتلفنی

11- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

12- برگزاری امتحانات پایان ترم

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۴۰۱