قیام خونین ۱۵ خرداد ( ۱۳۴۲ ه ش)

تاریخ : ۱۵ خرداد ۱۴۰۲