صندوق الکترونیکی تخلفات کارمندان

 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • نام پدر*
  2
 • کدملی*
  3
 • تحصیلات*
  4
 • پست سازمانی*
  5
 • آدرس*
  6
 • تلفن همراه*
  7
 • تلفن ثابت*
  8
 • پست الکترونیک*
  9
 • 10
 • نام معاونت یا واحد سازمانی مورد شکایت*
  11
 • نام واحد / شخص*
  12
 • شرح شکایت*
  13
 • مستندات شکایت*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   14