اداره امور حقوقی

شرح وظایف دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱-اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت درامورکیفری وحقوقی

الف- امور کیفری شامل:
طرح شکایت و تنظیم شکوائیه
تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
پیگیری از طریق مراجع انتظامی(کلانتری، آگاهی)
معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگری تا حصول
نتیجه و اجرای رای صادره
بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری

ب- امور حقوقی شامل:
تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه
شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه
از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به شرکت در جلسات رسیدگی.

۲- شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری

  • پرونده های مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و موسسات تابعه بخصوص واحدهای آموزشی و نیروی انسانی
     

۳- رسیدگی به پرونده‌های موجود در مراجع اداری

  • اعم از هیات‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی، هیات‌های تشخیص تأمین اجتماعی،شهرداری وتخلفات ساختمانی واحدهای تابعه دانشگاه و بررسی پرونده‌های مربوط به عدم پرداخت حق بیمه

 -۴بررسی وضعیت متعهدین خدمت اعم از:
۴-۱بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدین خدمت
۴-۲اقدام جهت مکاتبات لازم در زمینه اخذ سند تعهد و تعیین مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارت و قسمت‌های مربوطه
۴-۳اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذارندن دورههای آموزشی به این دفتر معرفی می‌گردند.
۴-۴
پیگیری اسناد متعهدین به خدمت(دانشجویان پزشکی-پرستاری- بهیاری) و تارکین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است

۵- اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی
۵-۱اخذ وثیقه‌های ملکی و غیرملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی
۵-۲اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه
۵-۳در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
۵-۴مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی

۶-بررسی امور ثبتی
۶-۱ نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
۶-۲جمع‌آوری مدارک مورد نیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرند.
۶-۳
تهیه و تنظیم اسناد(رسمی-غیررسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش اجاره رهن.
۶-۴
تقاضای صدور سند در مورد املاکی که تا کنون سند برای آنها صادر نگردیده است.

۷-بررسی و اعلام نظر پیرامون متن پیش نویس قراردادهای تنظیمی دانشگاه
۷-۱قراردادهای خدماتی وپشتیبانی(ایاب وذهاب،طبخ وتوزیع غذا،تایپ وتکثیرو...)
۷-۲
قرارداهای خرید،نصب ونگهداری(تجهیزات پزشکی،تجهیزات وتاسیسات)
۷-۳
قرارداهای فن آوری اطلاعات(سیستم های سخت افزاری ونرم افزاری،اینترنت)
۷-۴
قراردادهای عمرانی(پیمانکاران حقیقی وحقوقی ،مشاوران وغیره)
۷-۵
قراردادهای آموزشی وپژوهشی وارتباط باصنعت و...)
۷-۶
قراردادهای اداری ومالی(بکارگیری نیروی انسانی،حسابرسی و...)
۷-۷
قراردادهای درمانی وبهداشتی(مشارکت درارایه خدمات درمانی باسایردستگاهها )
۷-۸
قراردادهای املاکی(خرید،فروش واجاره عرصه واعیان )
 

۸- بررسی، اصلاح و تأیید مفاد پیش نویس مناقصه ها و مزایده ها
۹-پیگیری امور مربوط به موقوفات دانشگاه
۱۰-حمایت قضایی از کارکنان

  • اعم از پیگیری و تشکیل پرونده از مراجع قضایی حسب درخواست ایشان و حضور در شعب دادگاه جهت دفاع از حقوق آنها


۱۱-بررسی متن بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق با قوانین و مقررات موجود و اعلام نظر حقوقی
۱۲-جمع آوری و تشکیل آرشیو قوانین ، مصوبات و بخشنامه های مختلف

  • اعم از مجلس شورای اسلامی ، هیأت دولت و بخشنامه های وزارتی و سایر ارگانها

۱۳-ارائه مشاوره حقوقی به سایر واحدهای تابعه دانشگاه و کارکنان
۱۴-انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه در چهارچوب وظایف دفتر حقوقی