ریاست

ریاست

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین شیبانی 

متولد:1350/5/4

رشته :قلب و عروق 

پست سازمانی: عضو هیات علمی 

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق علمی و پژوهشی

فارسی

انگلیسی