ریاست

ریاست

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا چمن

متولد: ۱۳۵۰

رشته اپیدمیولوژی

پست سازمانی: عضو هیات علمی 

مرتبه علمی: استاد

 

سوابق علمی و پژوهشی

فارسی

انگلیسی