مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: ملیحه باقری

سمت: مدیر روابط عمومی

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مدیریت

تلفن:۳۲۳۹۶۰۱۷-۰۲۳

پست الکترونیکی: bagheri@shmu.ac.ir