پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی ریاست دانشگاه

 • 0
 • اطلاعات دموگرافیک
  1
 • سن*
  2
 • سابقه کار*به سال وارد نمایید
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • گروه شغلي*
  5
 • وضعیت استخدامی*
  6
 • جنسیت*
  7
 • تحصیلات*
  8
 • محل خدمت*
  9
 • سوالات ارزيابي ریاست دانشگاه
  10
 • ۱- كار را به درستي بر اساس فرآيندها و رويه هاي واحد انجام مي دهد.
  11
 • ۳-۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  12
 • ۲- درك كاملي از نقش و مسئولیت هاي خود در واحد دارد.
  13
 • ۳-۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  14
 • ۳- در شغل خود متخصص است و به درستي مسئولیت هاي خود را انجام مي دهد؟
  15
 • ۳-۳*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  16
 • ۴- همواره پروژه ها و فعالیت های محوله را بر اساس زمان بندي و دقیق به انجام مي رساند.
  17
 • ۳-۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  18
 • ۵- تصمیم هاي درستي مي گیرد و در زمان تفویض کار به اعضا تیم ، به آنها اعتماد مي نمايد.
  19
 • ۳-۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  20
 • ۶- به صورت شفاف با ديگران تعامل مي كند و به طور منظم از اعضاي تیم بازخورد مي خواهد.
  21
 • ۳-۶*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  22
 • ۷- مسائل را سريع و خلاقانه حل مي كند.
  23
 • ۳-۷*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  24
 • ۸- به پرسنل بازخوردهاي كاربردي كه به بهبود عملكرد سیستم كمك مي كند، می دهد.
  25
 • ۳-۸*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  26
 • ۹- تمركز تیم را بر روي اولويت ها و نتايج حفظ مي كند.
  27
 • ۳-۹*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  28
 • ۱۰- میزان رضایت شما از نحوه پیگیری و رسیدگی به مشکلات کارکنان ودانشجویان چقدر است ؟
  29
 • ۳-۱۰*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  30
 • ۱۱- میزان رضایت شما از سهولت ملاقات حضوری با ریاست دانشگاه چقدر است ؟
  31
 • ۳-۱۱*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  32
 • ۱۲- میزان رضایت شما ازبرخورد محترمانه ریاست دانشگاه با کارکنان ودانشجویان چقدر است ؟
  33
 • ۳-۱۲*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  34
 • ۱۳- میزان رضایت کلی شما از عملکرد رئیس مربوطه چقدر است؟
  35
 • ۳-۱۳*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  36
 • انتقادات و پیشنهادات
  37
 • ۳-۱۴*
  38