آغاز جنگ تحمیلی ( ۱۳۵۹ ه ش) آغاز هفتۀ دفاع مقدس

تاریخ : ۳۱ شهریور ۱۴۰۰