پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی اعضای هیأت علمی (سوالات امور آموزشی)

 • 0
 • اطلاعات دموگرافیک
  1
 • سن*
  2
 • سابقه کار*به سال وارد نمایید
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • گروه شغلي*
  5
 • وضعیت استخدامی*
  6
 • جنسیت*
  7
 • تحصیلات*
  8
 • محل خدمت*
  9
 • سوالات امور آموزشی
  10
 • ۱- میزان رضایت شما از شرکت در کلاس های آموزشی مورد نیاز اعضا هیات علمی چقدر است؟
  11
 • ۲-۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  كم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  12
 • ۲- میزان رضایت شما از تسهیلات آموزشی دانشگاه جهت حضور در کنگره و همایش های داخلی و خارجی و چقدر است؟
  13
 • ۲-۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  14
 • ۳- میزان رضایت شما از برگزاری آنلاین واحدهای درسی و فراهم بودن بستر آموزش مجازی (سامانه نوید ،Adobe Connect ،...)چقدر است؟
  15
 • ۲-۳*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  16
 • ۴- میزان رضایت شما در خصوص سیستم های اطلاع رسانی برنامه ها و آیین نامه های مرتبط چقدر است؟
  17
 • ۲-۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  18
 • ۵- میزان رضایت شما از توزیع واحدهای درسی در بین اساتید چقدر است؟
  19
 • ۲-۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  20
 • ۶- میزان رضایت شما از توزیع پایان نامه ها(استاد مشاور و راهنما) در بین اساتید چقدر است؟
  21
 • ۲-۶*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  22
 • ۷- میزان رضایت شما از در دسترس بودن وسایل آموزشی ( وایت برد، پروژکتور، آزمایشگاه، اتاق پراتیک و ........) چقدر است؟
  23
 • ۲-۷*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  24
 • ۸- میزان رضایت شما از نرم افزار ها و سامانه های مختلف آموزشی مانند سما، لاگ بوک، الکترونیک و پژوهان در زمینه صدور ابلاغ و ... چقدر است؟
  25
 • ۲-۸*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  26
 • ۹- میزان رضایت شما از تلاش دانشگاه در تهیه و استفاده از رسانه های کمک آموزشی روز آمد چقدر است؟
  27
 • ۲-۹*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  28
 • ۱۰- میزان رضایت شما از امکان ادامه تحصیل و بورس تحصیلی ( داخل یا خارج) چقدر است؟
  29
 • ۲-۱۰*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  30
 • ۱۱- میزان رضایت شما از مشارکت در تصمیم گیری های آموزشی دانشگاه چقدر است؟
  31
 • ۲-۱۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  32
 • ۱۲- میزان رضایت شما از پیگیری درخواست ها توسط مدیران و معاونین حوزه آموزش چقدر است؟
  33
 • ۲-۱۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  34
 • ۱۳-میزان رضایت شما از تلاش مدیران گروه در تقویت گروه آموزشی مربوطه چقدر است؟
  35
 • ۲-۱۳*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  36
 • ۱۴- میزان رضایت شما از حمایت دانشکاه از شیوه های نوین و ابتکارات آموزشی چقدر است؟
  37
 • ۲-۱۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  38
 • ۱۵- میزان رضایت شما در استفاده دانشگاه از نخبگان داخل و خارج دانشگاه در کارگاه های آموزشی چقدر است؟
  39
 • ۲-۱۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  40
 • ۱۶- میزان رضایت شما در استفاده دانشگاه از اعضای هیات علمی بازنشسته در کارگاه های آموزشی یا استفاده از تجربیات آنها چقدر است؟
  41
 • ۲-۱۶*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  42
 • ۱۷- میزان رضایت شما از احساس امنیت و آرامش در محل کار چقدر است؟
  43
 • ۲-۱۷*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  44
 • ۱۸- میزان رضایت شما از ارتباط و همکاری کارشناسان آموزشی دانشگاه چقدر است؟
  45
 • ۲-۱۸*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  46
 • ۱۹- میزان رضایت شما از فضای فیزیکی و محیط آموزشی چقدر است؟
  47
 • ۲-۱۹*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  48
 • ۲۰- میزان رضایت شما از مسئولین معاونت آموزشی دانشگاه چقدر است؟
  49
 • ۲-۲۰*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  50
 • ۲۱- میزان رضایت شما به طور کلی از امور آموزشی دانشگاه چقدر است؟
  51
 • ۲-۲۱*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  52
 • انتقادات و پیشنهادات
  53
 • ۲-۲۲*
  54