پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی اعضای هیأت علمی (سوالات امور پژوهشی و فناوری)

 • 0
 • اطلاعات دموگرافیک
  1
 • سن*
  2
 • سابقه کار*به سال وارد نمایید
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • گروه شغلي*
  5
 • وضعیت استخدامی*
  6
 • جنسیت*
  7
 • تحصیلات*
  8
 • محل خدمت*
  9
 • سوالات امور پژوهشی و فناوری
  10
 • ۱- میزان رضایت شما از کیفیت کارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی چقدر است؟
  11
 • ۳-۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  12
 • ۲- میزان رضایت شما از پروسه و روند تصویب طرح های تحقیقاتی چقدر است؟
  13
 • ۳-۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  14
 • ۳- میزان رضایت شما از پروسه و روند تصویب پایان نامه های دکتری حرفه ای و تحصیلات تکمیلی چقدر است؟
  15
 • ۳-۳*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  16
 • ۴- میزان رضایت شما از تشکیل جلسات شورای پژوهشی در دانشگاه و دانشکده چقدر است؟
  17
 • ۳-۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  18
 • ۵-- میزان رضایت شما از حمایت دانشگاه در تصویب طرح های تحقیقاتی با سایر دانشگاه های داخل و خارج کشور چقدر است؟
  19
 • ۳-۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  20
 • ۶- میزان رضایت شما از به اشتراک گذراندن توانمندهای پژوهشی در دانشگاه و دعوت از اساتید مدعو سایر دانشگاهها( داخلی و خارجی) چقدر است؟
  21
 • ۳-۶*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  22
 • ۷- میزان رضایت شما از پرداخت سریع و کافی حق الزحمه و تسهیلات معاونت پژوهشی ( برگزاری کارگاهها، طرح های تحقیقاتی، شرکت در کنگره ها و همایش ها، ...........) چقدر است؟
  23
 • ۳-۷*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  24
 • ۸- میزان رضایت شما از شیوه نامه تشویق چاپ مقاله چقدر است؟
  25
 • ۳-۸*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  26
 • ۹- میزان رضایت شما از تعیین و اعلام اولویت های تحقیقاتی دانشگاه چقدر است؟
  27
 • ۳-۹*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  28
 • ۱۰- میزان رضایت شما از دریافت خدمات مشاوره ای و کارشناسی طرح های پژوهشی چقدر است؟
  29
 • ۳-۱۰*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  30
 • ۱۱- میزان رضایت در استفاده از فرصت های مطالعاتی تحقیقاتی چقدر است؟
  31
 • ۳-۱۱*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  32
 • ۱۲- میزان رضایت شما از منابع علمی کتابخانه دانشگاه وسهولت دسترسی به آنها چقدر است؟
  33
 • ۳-۱۲*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  34
 • ۱۳- میزان رضایت شما از امکانات اینترنتی و دسترسی به شبکه اینترنت و منابع الکترونیک علمی چقدر است؟
  35
 • ۳-۱۳*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  36
 • ۱۴- میزان رضایت شما از سامانه های مختلف پژوهشی (پژوهان، نوپا و..) چقدر است؟
  37
 • ۳-۱۴*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  38
 • ۱۵- میزان رضایت در اطلاع رسانی مربوط به شرکت در جلسات و کارگاههای پژوهشی چقدر است؟
  39
 • ۳-۱۵*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  40
 • ۱۶- میزان رضایت شما از برخورد همکاران و کارشناسان معاونت پژوهشی چقدر است؟
  41
 • ۳-۱۶*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  42
 • ۱۷- میزان رضایت شما از مسئولین معاونت پژوهشی دانشگاه چقدر است؟
  43
 • ۳-۱۷*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  44
 • ۱۸- میزان رضایت شما به طور کلی از امور پژوهشی دانشگاه چقدر است؟
  45
 • ۳-۱۸*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  46
 • انتقادات و پیشنهادات
  47
 • ۳-۱۹*
  48