پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی اعضای هیأت علمی (سوالات امور عمومی و اداری)

 • 0
 • اطلاعات دموگرافیک
  1
 • سن*
  2
 • سابقه کار*به سال وارد نمایید
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • گروه شغلي*
  5
 • وضعیت استخدامی*
  6
 • جنسیت*
  7
 • تحصیلات*
  8
 • محل خدمت*
  9
 • سوالات امور عمومی و اداری
  10
 • ۱- میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی نامه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های اداری و تسهیلاتی حوزه های بالادستی از واحد امور هیات علمی چقدر است؟
  11
 • ۳-۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  12
 • ۲- میزان رضایت شما از سازوکار ارزیابی دانشگاه در مورد ( ارتقا سالیانه، ترفیع، پژوهشگر برتر، استاد نمونه و تمدید قراردادها ......) چقدر رضایت دارید؟
  13
 • ۳-۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  14
 • ۳- میزان رضایت شما از معرفی اولیه دانشگاه، قسمت ها، اقدامات، سیستم های اداری و قوانین و مقررات چقدر است؟
  15
 • ۳-۳*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  16
 • ۴- میزان رضایت شما از پیگیری مشکلات در بخش های متفاوت از طریق واحد اداری چقدر است؟
  17
 • ۳-۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  18
 • ۵- میزان رضایت شما از فرآیند استخدامی و جذب چقدر است؟
  19
 • ۳-۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  20
 • ۶- میزان رضایت شما از حمایت مدیر بلافصل در مواقع ضروری چقدر است؟
  21
 • ۳-۶*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  22
 • ۷- میزان رضایت شما از دسترسی آسان به مدیران و افراد زیرصلاح چقدر است؟
  23
 • ۳-۷*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  24
 • ۸- میزان رضایت شما برای در اختیار داشتن دفتر کار و تجهیزات اولیه اداری مناسب چقدر است؟
  25
 • ۳-۸*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  26
 • ۹- میزان رضایت شما از بهداشت و نظافت محیط کار چقدر است؟
  27
 • ۳-۹*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  28
 • ۱۰- میزان رضایت شما از سکوت و آرامش محیط کار چقدر است؟
  29
 • ۳-۱۰*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  30
 • ۱۱- میزان رضایت شما ار فضای سبز و محوطه دانشگاه چقدر است؟
  31
 • ۳-۱۱*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  32
 • ۱۲- میزان رضایت شما از سایت دانشگاه و امکانات آن چقدر است؟
  33
 • ۳-۱۲*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  34
 • ۱۳- میزان رضایت شما از امکانات موجود در محیط کار جهت پیشگیری و ایمنی حین کار چقدر است؟
  35
 • ۳-۱۳*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  36
 • ۱۴- میزان رضایت شما از فضای فیزیکی و شرایط پارکینگ چقدر است؟
  37
 • ۳-۱۴*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  38
 • ۱۵- میزان رضایت شما از ارتباط و همکاری کارشناسان مرکز امور هیات علمی چقدر است؟
  39
 • ۳-۱۵*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  40
 • ۱۶- میزان رضایت کلی شما از فعالیت در دانشگاه چقدر است؟
  41
 • ۳-۱۶*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  42
 • انتقادات و پیشنهادات
  43
 • ۳-۱۷*
  44