پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی اعضای هیأت علمی (سوالات امور آموزشی و رفاهی بیمارستان و مراکز آموزش بالینی)

 • 0
 • اطلاعات دموگرافیک
  1
 • سن*
  2
 • سابقه کار*به سال وارد نمایید
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • گروه شغلي*
  5
 • وضعیت استخدامی*
  6
 • جنسیت*
  7
 • تحصیلات*
  8
 • محل خدمت*
  9
 • سوالات امور آموزشی و رفاهی بیمارستان و مراکز آموزش بالینی
  10
 • ۱- میزان رضایت شما از اینکه در بیمارستان، فضای مناسبی جهت استراحت با امکانات قابل قبول فراهم شده است، چقدر است؟
  11
 • ۳-۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  12
 • ۲- میزان رضایت شما از اینکه در بیمارستان ، فضاهای کافی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی در بخش ها فراهم شده است، چقدر است؟
  13
 • ۳-۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  14
 • ۳- میزان رضایت شما از اینکه در بیمارستان ، تغذیه مناسب فراهم شده است، چقدر می باشد؟
  15
 • ۳-۳*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  16
 • ۴- میزان رضایت شما از اینکه در بیمارستان فضای آموزشی مناسب با برنامه های آموزشی، گردهمایی های آموزشی، آموزش در بخش های بستری، پاراکلینیک، اورژانس، اتاق عمل، درمانگاه فراهم شده است، چقدر است؟
  17
 • ۳-۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  18
 • ۵- میزان رضایت شما از اینکه در بیمارستان، حداقل تجهیزات تخصصی پزشکی لازم برای ارائه خدمات آموزشی به فراگیران متناسب با تعداد فراگیران و برنامه های آموزشی و نوع خدمات در فضاهای مختلف آموزشی و مراقبتی را فراهم شده است، چقدر است؟
  19
 • ۳-۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  20
 • ۶- میزان رضایت شما از اینکه در بیمارستان ، تجهیزات و تکنولوژی آموزشی برای انجام روش های نوین تدریس مانند ویدئو کنفرانس، میزگرد، نمایش فیلم و اسلاید و اجرای کارگاه آموزشی را فراهم شده است، چقدر است؟
  21
 • ۳-۶*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  22
 • ۷- میزان رضایت شما از امکانات دسترسی به اینترنت با سرعت قابل قبول برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی در بیمارستان چقدر است؟
  23
 • ۳-۷*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  24
 • ۸- میزان رضایت شما از اینکه در بیمارستان امکان دسترسی به کتب مرجع تخصصی و مجلات علمی به روز و منابع آموزشی ( الکترونیک و غیر الکترونیک) چقدر است؟
  25
 • ۳-۸*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  26
 • ۹- میزان رضایت شما از فضای مطالعه مناسب( کتابخانه و سالن مطالعه) برای اعضای هیات علمی در بیمارستان چقدر است؟
  27
 • ۳-۹*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  28
 • ۱۰- میزان رضایت شما از اینکه در کتابخانه بیمارستان امکانات مناسب سخت افزاری ( کامپیوتر، پرینتر،زیراکس) جهت خدمات آموزشی فراهم شده است، چقدر است؟
  29
 • ۳-۱۰*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  30
 • ۱۱- میزان رضایت شما از ساز و کار مناسب برای هماهنگی و تعامل بین رشته ای گروه های مختلف چقدر است؟
  31
 • ۳-۱۱*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  32
 • ۱۲- میزان رضایت شما از همکاری پرسنل درمانی بیمارستان در امر آموزش چقدر است؟
  33
 • ۳-۱۲*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  34
 • ۱۳- میزان رضایت شما از اینکه در بیمارستان از نظرات اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های مدیریتی و بهبود فرآیند آموزش درمانی استفاده می نماید، چقدر است؟
  35
 • ۳-۱۳*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  36
 • ۱۴- میزان رضایت کلی شما از حضور و آموزش در بیمارستان چقدر است؟
  37
 • ۳-۱۴*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  38
 • ۱۵- میزان رضایت شما از ساز و کار مناسب برای هماهنگی و تعامل بین رشته ای گروه های مختلف چقدر است؟
  39
 • ۳-۱۵*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  40
 • ۱۶- میزان رضایت شما از همکاری پرسنل درمانی بیمارستان در امر آموزش چقدر است؟
  41
 • ۳-۱۶*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  42
 • انتقادات و پیشنهادات
  43
 • ۳-۱۷*
  44