پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی دانشجویان

 • 0
 • دانشجوي گرامي: جهت ارتقاء دانشگاه مي توانید پیشنهادات و راهكارهاي خود را در قالب فرم نظرسنجي ذيل بیان نمایید.
  1
 • سن*شما چند سال دارید؟
  2
 • جنسيت*
  3
 • مقطع تحصيلي*
  4
 • 5
 • ۱- به چه میزان از محیط آموزشي (دانشكده، كلاس هاي درس، محیط هاي درماني و بالینی) رضايت داريد؟
  6
 • ۱-۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی كم
  كم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  7
 • ۲- به چه میزان از تسهیلات رفاهي (ورزشي، تغذيه) رضايت داريد؟
  8
 • ۱-۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  9
 • ۳- به چه میزان از خدمات معاونت پژوهشي رضايت داريد؟
  10
 • ۱-۳*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  11
 • ۴- به چه میزان از تسهیلات رفاهي در صورت استفاده از خوابگاه رضايت داريد؟
  12
 • ۱-۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  13
 • ۵- به چه میزان از تسهیلات رفاهي (وام، كمك هزينه دانشجويي) رضايت داريد؟
  14
 • ۱-۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  15
 • ۶- به چه میزان به كتابهاي مرجع آموزشي در كتابخانه دسترسي داريد؟
  16
 • ۱-۶*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  17
 • ۷- به چه میزان از تسهیلات رفاهي امور نقلیه رضايت داريد؟
  18
 • ۱-۷*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  19
 • ۸- به چه میزان از رفتارهاي كارشناسان آموزشي مرتبط رضايت داريد؟
  20
 • ۱-۸*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  21
 • ۹- به چه میزان از تسهیلات رفاهي فوق برنامه رضايت داريد؟
  22
 • ۱-۹*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  23
 • ۱۰- به چه میزان از کیفیت آموزشي دروس رشته مربوطه رضايت داريد؟
  24
 • ۱-۱۰*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  25
 • ۱۱- به چه میزان از دسترسي به منابع الکترونیکی (اينترنت و ...) رضايت داريد؟
  26
 • ۱-۱۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  27
 • ۱۲- در كل تا چه حد از امكانات آموزشي، پژوهشي، درماني، رفاهي دانشگاه رضايت داريد؟
  28
 • ۱-۱۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  29
 • 30
 • نقاط قوت و ضعف را در چه مواردي ميدانيد؟*
  31