مطالب مرتبط با کلید واژه

اطلاعیه آگهی مناقصه عمومی


به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری واحدهای سونوگرافی کلینیک های تخصصی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری واحدهای سونوگرافی کلینیک های تخصصی دانشگاه ، مرکز تصویربرداری MRI، سنجش تراکم استخوان، ماموگرافی مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی امام حسین (ع) و مرکز تصویر برداری CT SCAN ۱۶ اسلایس مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی بهار بصورت مشارکت با بخش غیر دولتی براساس سهمی از در آمد کل (تعرفه دولتی) طبق شرایط اعلام شده، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به مدت دو سال شمسی اقدام نماید

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی مراکز خدمات جامع سلامت

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درراستای اجرای طرح تحول سلامت مطابق دستورالعمل اجرایی برنامه تامین وگسترش مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری و مراکز مجری برنامه درنظردارد به منظورتامین بخشی ازخدمات مورد نیاز شامل(خدمات پزشک عمومی،خدمات روانشناس بالینی،خدمات بهبود تغذیه،خدمات مراقب سلامت مرد،خدمات سلامت محیط وکار ، خدمات سلامت حرفه ای و دستیار دندانپزشک) درمراکز خدمات جامع سلامت تابعه خود،از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی)در زمینه موضوع مناقصه به صورت پرداخت مبتنی بر عملکرد و سود مدیریتی بر اساس دستورالعمل تحول شهری نسخه تیرماه ۹۸به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای تامین و تجهیز وآماده سازی و راه اندازی سی تی آنژیوگرافی ۱۲۸ اسلایس بیمارستان امام حسین(ع)

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد تامین و تجهیز وآماده سازی و راه اندازی سی تی آنژیوگرافی ۱۲۸ اسلایس بیمارستان امام حسین(ع) را در قالب قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (به روش BOT ) را برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به مدت هفت سال به بخش خصوصی واگذار نماید:

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور منشی گری و پذیرش مراکز آموزشی،بهداشتی و درمانی امام حسین(ع) و بیمارستان بهار شاهرود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و گواهی ایمنی ) به صورت حجمی به بخش غیردولتی به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد انجام امور حسابرسی (انتخاب حسابرس) سال ۱۳۹۹ خود را از طریق انجام مناقصه عمومی یک مرحله ای به موسسات حسابرسی که دارای توان تجربه و سوابق حرفه ای مفید در دستگاه ها و نهادهای بخش عمومی به ویژه دانشگاهها و شرکت های دولتی را دارند واگذار نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امورسلف سرویس شامل (تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان و کارکنان دانشگاه )و تالار لاله واقع در سایت مرکزی هفت تیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین بهداشتی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و مراجع ذیصلاح به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد نسبت به واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی بخشی از مراکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) و بهار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران صلاحیت دار و واجد شرایط اقدام نماید

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد اجرای عملیات احداث اسکلت ساختمان کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر و همچنین مرکز تحقیقات علوم رفتاری در سلامت را از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار صلاحیت دار و واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد ارائه خدمات سلامت پایگاه سلامت بهار واقع در شهرک بهارستان شاهرود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای بصورت خرید خدمات به اشخاص حقیقی واجد شرایط به مدت یکسال به شرح ذیل واگذار نماید:

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امورسلف سرویس شامل (تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان و کارکنان دانشگاه ) و تالار لاله واقع در سایت مرکزی هفت تیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین بهداشتی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و مراجع ذیصلاح به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امورسلف سرویس شامل (تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان و کارکنان دانشگاه ) و تالار لاله واقع در سایت مرکزی هفت تیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین بهداشتی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و مراجع ذیصلاح به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به واگذاری کلیه امور خدمات عمومی شامل(امورخدمتگزاری،باربری،بیماربری و نظافت و سایر امور خدماتی مشابه )بخش ها و واحدهای مراکز آموزشی،پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) و فاطمیه (بهار) و سالن ورزشی دانشگاه جمعا به متراژ ماهیانه حدود ۴۴۰۰۰ مترمربع را برابر استاندارد و برخوردار ازکیفیت بالا و منطبق با موازین بهداشتی ودرمانی به صورت حجمی و خرید خدمت از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوع مناقصه که دارای اعتبار باشد) به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب